1. บ้าน
  2. ข้อมูลสินค้า
  3. อุปกรณ์ควบคุมความร้อน เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม ENC Series
  4. ข้อมูลทางเทคนิค หน่วยทำความเย็นของแผงควบคุม

ข้อมูลทางเทคนิค หน่วยทำความเย็นของแผงควบคุม

อาร์เรย์ (178)
topic_id => 4097
ฤดูกาล => 2018
ymd => 29188
contents_type => 385
เนื้อหา => ""
subject => "1-1. เกี่ยวกับแอร์"
topic_flg => 1
link_flg => 1
secure_level => "0"
link_url => ""
open_flg => 1
Regular_flg => 0
inst_ymdhi => "2018-09-10 11:33:34.053377+09"
update_ymdhi => "2020-10-29 13:34:05.307167+09"
admin_name => "ECM 牧野"
dflg => 0
topic_group_id => 42
คีย์เวิร์ด => ""
คำอธิบาย => ""
pdf_title1 => null
pdf_title2 => null
pdf_title3 => null
ext_col_01 => "<p>ส่วนนี้ให้คำอธิบายของ..."
ext_col_02 => ""
ext_col_03 => ""
ext_col_04 => ""
ext_col_05 => ""
ext_col_06 => ""
ext_col_07 => ""
ext_col_08 => ""
ext_col_09 => ""
ext_col_10 => ""
ext_col_11 => ""
ext_col_12 => ""
ext_col_13 => ""
ext_col_14 => ""
ext_col_15 => ""
page_cnt => 1
คำบรรยาย => ""
ext_col_16 => ""
ext_col_17 => ""
ext_col_18 => ""
ext_col_19 => ""
ext_col_20 => ""
ext_col_21 => ""
ext_col_22 => ""
ext_col_23 => ""
ext_col_24 => ""
ext_col_25 => ""
ext_col_26 => ""
ext_col_27 => ""
ext_col_28 => ""
ext_col_29 => ""
ext_col_30 => ""
owner_id => null
ext_col_31 => ""
ext_col_32 => ""
ext_col_33 => ""
ext_col_34 => ""
ext_col_35 => ""
ext_col_36 => ""
ext_col_37 => ""
ext_col_38 => ""
ext_col_39 => ""
ext_col_40 => ""
ext_col_41 => ""
ext_col_42 => ""
ext_col_43 => ""
ext_col_44 => ""
ext_col_45 => ""
ext_col_46 => ""
ext_col_47 => ""
ext_col_48 => ""
ext_col_49 => ""
ext_col_50 => ""
ext_col_51 => ""
ext_col_52 => ""
ext_col_53 => ""
ext_col_54 => ""
ext_col_55 => ""
ext_col_56 => ""
ext_col_57 => ""
ext_col_58 => ""
ext_col_59 => ""
ext_col_60 => ""
ext_col_61 => ""
ext_col_62 => ""
ext_col_63 => ""
ext_col_64 => ""
ext_col_65 => ""
ext_col_66 => ""
ext_col_67 => ""
ext_col_68 => ""
ext_col_69 => ""
ext_col_70 => ""
ext_col_71 => ""
ext_col_72 => ""
ext_col_73 => ""
ext_col_74 => ""
ext_col_75 => ""
ext_col_76 => ""
ext_col_77 => ""
ext_col_78 => ""
ext_col_79 => ""
ext_col_80 => ""
ext_col_81 => ""
ext_col_82 => ""
ext_col_83 => ""
ext_col_84 => ""
ext_col_85 => ""
ext_col_86 => ""
ext_col_87 => ""
ext_col_88 => ""
ext_col_89 => ""
ext_col_90 => ""
ext_col_91 => ""
ext_col_92 => ""
ext_col_93 => ""
ext_col_94 => ""
ext_col_95 => ""
ext_col_96 => ""
ext_col_97 => ""
ext_col_98 => ""
ext_col_99 => ""
ext_col_100 => null
org_file_nm => null
alias_id => null
id_alias => ""
post_time => null
no_use_mobile_flg => null
no_use_pc_flg => null
contents_type_expand => "377,378,376,379"
ext_group_sort => null
ogp_data => "{"og_url": null, "og_image": "", "og_titl..."
original_url => ""
original_url_page_sysnm => ""
ext_jsn_01 => null
ext_jsn_02 => null
ext_jsn_03 => null
ext_jsn_04 => null
ext_jsn_05 => null
ext_jsn_06 => null
ext_jsn_07 => null
ext_jsn_08 => null
ext_jsn_09 => null
ext_jsn_10 => null
batch_ext_data => "{"ping_url":[],"ping_server":[],"twit..."
member_id => 103551
memberid => null
ymd_str => ""
days_ago => ""
group_nm => "周辺情報"
no_use_ymd => 1
contents_type_cnt => 5
group_description => ""
group_ext_data => ""
contents_type_nm => "1. ความรู้ทางเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ..."
contents_type_parent_nm => "เครื่องปรับอากาศ"
category_parent_id => 325
contents_type_2 => "377"
contents_type_nm_2 => "制御盤用クーラー"
contents_type_parent_nm_2 => null
category_parent_id_2 => null
contents_type_3 => "378"
contents_type_nm_3 => "制御盤用熱交換器機"
contents_type_parent_nm_3 => null
category_parent_id_3 => null
contents_type_4 => "376"
contents_type_nm_4 => "เครื่องปรับอากาศที่แม่นยำ"
contents_type_parent_nm_4 => null
category_parent_id_4 => null
contents_type_5 => "379"
contents_type_nm_5 => "ペルチェ式クーラー"
contents_type_parent_nm_5 => null
category_parent_id_5 => null
contents_org => ""
link_page_sysnm => "ข้อมูลทางเทคนิค/รายละเอียด"
ext_columns => อาร์เรย์ (2)
  ตรง => อาร์เรย์ (1)
    0 => อาร์เรย์ (27)
      ไม่ => "01"
      ext_col_nm => "ext_col_01"
      title => "本文"
      พิมพ์ => "6"
      ตัวเลือก => อาร์เรย์ (2)
        ความกว้าง => "800"
        ส่วนสูง => "400"
      ขีดจำกัด => อาร์เรย์ (0)
      ext_title => "本文"
      ext_type => "6"
      ext_option => "ความกว้าง::800ความสูง::400"
      ext_group_id => null
      ext_group_parent_ext_col => ""
      ext_group_loop => 1
      ext_order_no => 1000
      ext_limit_item => ""
      ext_parent_col_nm => ""
      topic_group_ext_id => 1892
      ext_help_msg => ""
      ext_template => ""
      ตัวคั่น => null
      ext_option_parent_id => null
      default_selection => ""
      default_value => ""
      value => "<p>ส่วนนี้ให้คำอธิบายของ..."
      ชื่อ => "ext_col_01"
      disp_group_order => 1892
      disp_group_no => 1892
      topic_group_id => 42
  กลุ่ม => อาร์เรย์ (1)
    พ.ศ. 2435 => อาร์เรย์ (1)
      0 => อาร์เรย์ (26)
        ไม่ => "01"
        ext_col_nm => "ext_col_01"
        title => "本文"
        พิมพ์ => "6"
        ตัวเลือก => อาร์เรย์ (2)
          ความกว้าง => "800"
          ส่วนสูง => "400"
        ขีดจำกัด => อาร์เรย์ (0)
        ext_title => "本文"
        ext_type => "6"
        ext_option => "ความกว้าง::800ความสูง::400"
        ext_group_id => null
        ext_group_parent_ext_col => ""
        ext_group_loop => 1
        ext_order_no => 1000
        ext_limit_item => ""
        ext_parent_col_nm => ""
        topic_group_ext_id => 1892
        ext_help_msg => ""
        ext_template => ""
        ตัวคั่น => null
        ext_option_parent_id => null
        default_selection => ""
        default_value => ""
        value => "<p>ส่วนนี้ให้คำอธิบายของ..."
        ชื่อ => "ext_col_01"
        disp_group_order => 1892
        disp_group_no => 1892

เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

1. ความรู้ทางเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

1-1. เกี่ยวกับแอร์

ส่วนนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ...

Array (178)
topics_id => 4100
season => 2018
ymd => 28823
contents_type => 385
contents => ""
subject => "1-2. About air conditioning"
topics_flg => 1
link_flg => 1
secure_level => "0"
link_url => ""
open_flg => 1
regular_flg => 0
inst_ymdhi => "2018-09-10 12:04:51.114042+09"
update_ymdhi => "2020-10-29 13:40:35.53259+09"
admin_name => "ECM 牧野"
dflg => 0
topics_group_id => 42
keywords => ""
description => ""
pdf_title1 => null
pdf_title2 => null
pdf_title3 => null
ext_col_01 => "<p>This section describes what air conditi..."
ext_col_02 => ""
ext_col_03 => ""
ext_col_04 => ""
ext_col_05 => ""
ext_col_06 => ""
ext_col_07 => ""
ext_col_08 => ""
ext_col_09 => ""
ext_col_10 => ""
ext_col_11 => ""
ext_col_12 => ""
ext_col_13 => ""
ext_col_14 => ""
ext_col_15 => ""
page_cnt => 1
captions => ""
ext_col_16 => ""
ext_col_17 => ""
ext_col_18 => ""
ext_col_19 => ""
ext_col_20 => ""
ext_col_21 => ""
ext_col_22 => ""
ext_col_23 => ""
ext_col_24 => ""
ext_col_25 => ""
ext_col_26 => ""
ext_col_27 => ""
ext_col_28 => ""
ext_col_29 => ""
ext_col_30 => ""
owner_id => null
ext_col_31 => ""
ext_col_32 => ""
ext_col_33 => ""
ext_col_34 => ""
ext_col_35 => ""
ext_col_36 => ""
ext_col_37 => ""
ext_col_38 => ""
ext_col_39 => ""
ext_col_40 => ""
ext_col_41 => ""
ext_col_42 => ""
ext_col_43 => ""
ext_col_44 => ""
ext_col_45 => ""
ext_col_46 => ""
ext_col_47 => ""
ext_col_48 => ""
ext_col_49 => ""
ext_col_50 => ""
ext_col_51 => ""
ext_col_52 => ""
ext_col_53 => ""
ext_col_54 => ""
ext_col_55 => ""
ext_col_56 => ""
ext_col_57 => ""
ext_col_58 => ""
ext_col_59 => ""
ext_col_60 => ""
ext_col_61 => ""
ext_col_62 => ""
ext_col_63 => ""
ext_col_64 => ""
ext_col_65 => ""
ext_col_66 => ""
ext_col_67 => ""
ext_col_68 => ""
ext_col_69 => ""
ext_col_70 => ""
ext_col_71 => ""
ext_col_72 => ""
ext_col_73 => ""
ext_col_74 => ""
ext_col_75 => ""
ext_col_76 => ""
ext_col_77 => ""
ext_col_78 => ""
ext_col_79 => ""
ext_col_80 => ""
ext_col_81 => ""
ext_col_82 => ""
ext_col_83 => ""
ext_col_84 => ""
ext_col_85 => ""
ext_col_86 => ""
ext_col_87 => ""
ext_col_88 => ""
ext_col_89 => ""
ext_col_90 => ""
ext_col_91 => ""
ext_col_92 => ""
ext_col_93 => ""
ext_col_94 => ""
ext_col_95 => ""
ext_col_96 => ""
ext_col_97 => ""
ext_col_98 => ""
ext_col_99 => ""
ext_col_100 => null
org_file_nm => null
alias_id => null
id_alias => ""
post_time => null
no_use_mobile_flg => null
no_use_pc_flg => null
contents_type_expand => "377,376,378,379"
ext_group_sort => null
ogp_data => "{"og_url": null, "og_image": "", "og_titl..."
original_url => ""
original_url_page_sysnm => ""
ext_jsn_01 => null
ext_jsn_02 => null
ext_jsn_03 => null
ext_jsn_04 => null
ext_jsn_05 => null
ext_jsn_06 => null
ext_jsn_07 => null
ext_jsn_08 => null
ext_jsn_09 => null
ext_jsn_10 => null
batch_ext_data => "{"ping_url":[],"ping_server":[],"twit..."
member_id => 103551
memberid => null
ymd_str => ""
days_ago => ""
group_nm => "周辺情報"
no_use_ymd => 1
contents_type_cnt => 5
group_description => ""
group_ext_data => ""
contents_type_nm => "1. Basic technical knowledge of air conditi..."
contents_type_parent_nm => "Air conditioners"
category_parent_id => 325
contents_type_2 => "377"
contents_type_nm_2 => "制御盤用クーラー"
contents_type_parent_nm_2 => null
category_parent_id_2 => null
contents_type_3 => "376"
contents_type_nm_3 => "Precision air conditioners"
contents_type_parent_nm_3 => null
category_parent_id_3 => null
contents_type_4 => "378"
contents_type_nm_4 => "制御盤用熱交換器機"
contents_type_parent_nm_4 => null
category_parent_id_4 => null
contents_type_5 => "379"
contents_type_nm_5 => "ペルチェ式クーラー"
contents_type_parent_nm_5 => null
category_parent_id_5 => null
contents_org => ""
link_page_sysnm => "technical_information/detail"
ext_columns => Array (2)
  straight => Array (1)
    0 => Array (27)
      no => "01"
      ext_col_nm => "ext_col_01"
      title => "本文"
      type => "6"
      options => Array (2)
        width => "800"
        height => "400"
      limits => Array (0)
      ext_title => "本文"
      ext_type => "6"
      ext_option => "width::800height::400"
      ext_group_id => null
      ext_group_parent_ext_col => ""
      ext_group_loop => 1
      ext_order_no => 1000
      ext_limit_item => ""
      ext_parent_col_nm => ""
      topics_group_ext_id => 1892
      ext_help_msg => ""
      ext_template => ""
      separator => null
      ext_option_parent_id => null
      default_selection => ""
      default_value => ""
      value => "<p>This section describes what air conditi..."
      name => "ext_col_01"
      disp_group_order => 1892
      disp_group_no => 1892
      topics_group_id => 42
  group => Array (1)
    1892 => Array (1)
      0 => Array (26)
        no => "01"
        ext_col_nm => "ext_col_01"
        title => "本文"
        type => "6"
        options => Array (2)
          width => "800"
          height => "400"
        limits => Array (0)
        ext_title => "本文"
        ext_type => "6"
        ext_option => "width::800height::400"
        ext_group_id => null
        ext_group_parent_ext_col => ""
        ext_group_loop => 1
        ext_order_no => 1000
        ext_limit_item => ""
        ext_parent_col_nm => ""
        topics_group_ext_id => 1892
        ext_help_msg => ""
        ext_template => ""
        separator => null
        ext_option_parent_id => null
        default_selection => ""
        default_value => ""
        value => "<p>This section describes what air conditi..."
        name => "ext_col_01"
        disp_group_order => 1892
        disp_group_no => 1892

1-2. เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

ส่วนนี้อธิบายว่าเครื่องปรับอากาศใด...

Array (178)
topics_id => 4102
season => 2018
ymd => 28457
contents_type => 385
contents => ""
subject => "1-3. Cooling principles"
topics_flg => 1
link_flg => 1
secure_level => "0"
link_url => ""
open_flg => 1
regular_flg => 0
inst_ymdhi => "2018-09-10 12:58:53.258477+09"
update_ymdhi => "2020-10-29 13:45:51.496482+09"
admin_name => "ECM 牧野"
dflg => 0
topics_group_id => 42
keywords => ""
description => ""
pdf_title1 => null
pdf_title2 => null
pdf_title3 => null
ext_col_01 => "<p>This section explains the principle of c..."
ext_col_02 => ""
ext_col_03 => ""
ext_col_04 => ""
ext_col_05 => ""
ext_col_06 => ""
ext_col_07 => ""
ext_col_08 => ""
ext_col_09 => ""
ext_col_10 => ""
ext_col_11 => ""
ext_col_12 => ""
ext_col_13 => ""
ext_col_14 => ""
ext_col_15 => ""
page_cnt => 1
captions => ""
ext_col_16 => ""
ext_col_17 => ""
ext_col_18 => ""
ext_col_19 => ""
ext_col_20 => ""
ext_col_21 => ""
ext_col_22 => ""
ext_col_23 => ""
ext_col_24 => ""
ext_col_25 => ""
ext_col_26 => ""
ext_col_27 => ""
ext_col_28 => ""
ext_col_29 => ""
ext_col_30 => ""
owner_id => null
ext_col_31 => ""
ext_col_32 => ""
ext_col_33 => ""
ext_col_34 => ""
ext_col_35 => ""
ext_col_36 => ""
ext_col_37 => ""
ext_col_38 => ""
ext_col_39 => ""
ext_col_40 => ""
ext_col_41 => ""
ext_col_42 => ""
ext_col_43 => ""
ext_col_44 => ""
ext_col_45 => ""
ext_col_46 => ""
ext_col_47 => ""
ext_col_48 => ""
ext_col_49 => ""
ext_col_50 => ""
ext_col_51 => ""
ext_col_52 => ""
ext_col_53 => ""
ext_col_54 => ""
ext_col_55 => ""
ext_col_56 => ""
ext_col_57 => ""
ext_col_58 => ""
ext_col_59 => ""
ext_col_60 => ""
ext_col_61 => ""
ext_col_62 => ""
ext_col_63 => ""
ext_col_64 => ""
ext_col_65 => ""
ext_col_66 => ""
ext_col_67 => ""
ext_col_68 => ""
ext_col_69 => ""
ext_col_70 => ""
ext_col_71 => ""
ext_col_72 => ""
ext_col_73 => ""
ext_col_74 => ""
ext_col_75 => ""
ext_col_76 => ""
ext_col_77 => ""
ext_col_78 => ""
ext_col_79 => ""
ext_col_80 => ""
ext_col_81 => ""
ext_col_82 => ""
ext_col_83 => ""
ext_col_84 => ""
ext_col_85 => ""
ext_col_86 => ""
ext_col_87 => ""
ext_col_88 => ""
ext_col_89 => ""
ext_col_90 => ""
ext_col_91 => ""
ext_col_92 => ""
ext_col_93 => ""
ext_col_94 => ""
ext_col_95 => ""
ext_col_96 => ""
ext_col_97 => ""
ext_col_98 => ""
ext_col_99 => ""
ext_col_100 => null
org_file_nm => null
alias_id => null
id_alias => ""
post_time => null
no_use_mobile_flg => null
no_use_pc_flg => null
contents_type_expand => "377,376,378,379"
ext_group_sort => null
ogp_data => "{"og_url": null, "og_image": "", "og_titl..."
original_url => ""
original_url_page_sysnm => ""
ext_jsn_01 => null
ext_jsn_02 => null
ext_jsn_03 => null
ext_jsn_04 => null
ext_jsn_05 => null
ext_jsn_06 => null
ext_jsn_07 => null
ext_jsn_08 => null
ext_jsn_09 => null
ext_jsn_10 => null
batch_ext_data => "{"ping_url":[],"ping_server":[],"twit..."
member_id => 103551
memberid => null
ymd_str => ""
days_ago => ""
group_nm => "周辺情報"
no_use_ymd => 1
contents_type_cnt => 5
group_description => ""
group_ext_data => ""
contents_type_nm => "1. Basic technical knowledge of air conditi..."
contents_type_parent_nm => "Air conditioners"
category_parent_id => 325
contents_type_2 => "377"
contents_type_nm_2 => "制御盤用クーラー"
contents_type_parent_nm_2 => null
category_parent_id_2 => null
contents_type_3 => "376"
contents_type_nm_3 => "Precision air conditioners"
contents_type_parent_nm_3 => null
category_parent_id_3 => null
contents_type_4 => "378"
contents_type_nm_4 => "制御盤用熱交換器機"
contents_type_parent_nm_4 => null
category_parent_id_4 => null
contents_type_5 => "379"
contents_type_nm_5 => "ペルチェ式クーラー"
contents_type_parent_nm_5 => null
category_parent_id_5 => null
contents_org => ""
link_page_sysnm => "technical_information/detail"
ext_columns => Array (2)
  straight => Array (1)
    0 => Array (27)
      no => "01"
      ext_col_nm => "ext_col_01"
      title => "本文"
      type => "6"
      options => Array (2)
        width => "800"
        height => "400"
      limits => Array (0)
      ext_title => "本文"
      ext_type => "6"
      ext_option => "width::800height::400"
      ext_group_id => null
      ext_group_parent_ext_col => ""
      ext_group_loop => 1
      ext_order_no => 1000
      ext_limit_item => ""
      ext_parent_col_nm => ""
      topics_group_ext_id => 1892
      ext_help_msg => ""
      ext_template => ""
      separator => null
      ext_option_parent_id => null
      default_selection => ""
      default_value => ""
      value => "<p>This section explains the principle of c..."
      name => "ext_col_01"
      disp_group_order => 1892
      disp_group_no => 1892
      topics_group_id => 42
  group => Array (1)
    1892 => Array (1)
      0 => Array (26)
        no => "01"
        ext_col_nm => "ext_col_01"
        title => "本文"
        type => "6"
        options => Array (2)
          width => "800"
          height => "400"
        limits => Array (0)
        ext_title => "本文"
        ext_type => "6"
        ext_option => "width::800height::400"
        ext_group_id => null
        ext_group_parent_ext_col => ""
        ext_group_loop => 1
        ext_order_no => 1000
        ext_limit_item => ""
        ext_parent_col_nm => ""
        topics_group_ext_id => 1892
        ext_help_msg => ""
        ext_template => ""
        separator => null
        ext_option_parent_id => null
        default_selection => ""
        default_value => ""
        value => "<p>This section explains the principle of c..."
        name => "ext_col_01"
        disp_group_order => 1892
        disp_group_no => 1892

1-3. หลักการทำความเย็น

ส่วนนี้จะอธิบายหลักการของก...

อาร์เรย์ (178)
topic_id => 4103
ฤดูกาล => 2018
ymd => 27727
contents_type => 386
เนื้อหา => ""
subject => "2-1. วัฏจักรสารทำความเย็น"
topic_flg => 1
link_flg => 1
secure_level => "0"
link_url => ""
open_flg => 1
Regular_flg => 0
inst_ymdhi => "2018-09-10 13:10:12.330007+09"
update_ymdhi => "2020-10-29 13:52:58.122604+09"
admin_name => "ECM 牧野"
dflg => 0
topic_group_id => 42
คีย์เวิร์ด => ""
คำอธิบาย => ""
pdf_title1 => null
pdf_title2 => null
pdf_title3 => null
ext_col_01 => "<p>ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการทำความเย็น..."
ext_col_02 => ""
ext_col_03 => ""
ext_col_04 => ""
ext_col_05 => ""
ext_col_06 => ""
ext_col_07 => ""
ext_col_08 => ""
ext_col_09 => ""
ext_col_10 => ""
ext_col_11 => ""
ext_col_12 => ""
ext_col_13 => ""
ext_col_14 => ""
ext_col_15 => ""
page_cnt => 1
คำบรรยาย => ""
ext_col_16 => ""
ext_col_17 => ""
ext_col_18 => ""
ext_col_19 => ""
ext_col_20 => ""
ext_col_21 => ""
ext_col_22 => ""
ext_col_23 => ""
ext_col_24 => ""
ext_col_25 => ""
ext_col_26 => ""
ext_col_27 => ""
ext_col_28 => ""
ext_col_29 => ""
ext_col_30 => ""
owner_id => null
ext_col_31 => ""
ext_col_32 => ""
ext_col_33 => ""
ext_col_34 => ""
ext_col_35 => ""
ext_col_36 => ""
ext_col_37 => ""
ext_col_38 => ""
ext_col_39 => ""
ext_col_40 => ""
ext_col_41 => ""
ext_col_42 => ""
ext_col_43 => ""
ext_col_44 => ""
ext_col_45 => ""
ext_col_46 => ""
ext_col_47 => ""
ext_col_48 => ""
ext_col_49 => ""
ext_col_50 => ""
ext_col_51 => ""
ext_col_52 => ""
ext_col_53 => ""
ext_col_54 => ""
ext_col_55 => ""
ext_col_56 => ""
ext_col_57 => ""
ext_col_58 => ""
ext_col_59 => ""
ext_col_60 => ""
ext_col_61 => ""
ext_col_62 => ""
ext_col_63 => ""
ext_col_64 => ""
ext_col_65 => ""
ext_col_66 => ""
ext_col_67 => ""
ext_col_68 => ""
ext_col_69 => ""
ext_col_70 => ""
ext_col_71 => ""
ext_col_72 => ""
ext_col_73 => ""
ext_col_74 => ""
ext_col_75 => ""
ext_col_76 => ""
ext_col_77 => ""
ext_col_78 => ""
ext_col_79 => ""
ext_col_80 => ""
ext_col_81 => ""
ext_col_82 => ""
ext_col_83 => ""
ext_col_84 => ""
ext_col_85 => ""
ext_col_86 => ""
ext_col_87 => ""
ext_col_88 => ""
ext_col_89 => ""
ext_col_90 => ""
ext_col_91 => ""
ext_col_92 => ""
ext_col_93 => ""
ext_col_94 => ""
ext_col_95 => ""
ext_col_96 => ""
ext_col_97 => ""
ext_col_98 => ""
ext_col_99 => ""
ext_col_100 => null
org_file_nm => null
alias_id => null
id_alias => ""
post_time => null
no_use_mobile_flg => null
no_use_pc_flg => null
contents_type_expand => "377,376,378,379"
ext_group_sort => null
ogp_data => "{"og_url": null, "og_image": "", "og_titl..."
original_url => ""
original_url_page_sysnm => ""
ext_jsn_01 => null
ext_jsn_02 => null
ext_jsn_03 => null
ext_jsn_04 => null
ext_jsn_05 => null
ext_jsn_06 => null
ext_jsn_07 => null
ext_jsn_08 => null
ext_jsn_09 => null
ext_jsn_10 => null
batch_ext_data => "{"ping_url":[],"ping_server":[],"twit..."
member_id => 103551
memberid => null
ymd_str => ""
days_ago => ""
group_nm => "周辺情報"
no_use_ymd => 1
contents_type_cnt => 5
group_description => ""
group_ext_data => ""
contents_type_nm => "2. เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างไร"
contents_type_parent_nm => "เครื่องปรับอากาศ"
category_parent_id => 325
contents_type_2 => "377"
contents_type_nm_2 => "制御盤用クーラー"
contents_type_parent_nm_2 => null
category_parent_id_2 => null
contents_type_3 => "376"
contents_type_nm_3 => "เครื่องปรับอากาศแม่นยำ"
contents_type_parent_nm_3 => null
category_parent_id_3 => null
contents_type_4 => "378"
contents_type_nm_4 => "制御盤用熱交換器機"
contents_type_parent_nm_4 => null
category_parent_id_4 => null
contents_type_5 => "379"
contents_type_nm_5 => "ペルチェ式クーラー"
contents_type_parent_nm_5 => null
category_parent_id_5 => null
contents_org => ""
link_page_sysnm => "ข้อมูลทางเทคนิค/รายละเอียด"
ext_columns => อาร์เรย์ (2)
  ตรง => อาร์เรย์ (1)
    0 => อาร์เรย์ (27)
      ไม่ => "01"
      ext_col_nm => "ext_col_01"
      title => "本文"
      พิมพ์ => "6"
      ตัวเลือก => อาร์เรย์ (2)
        ความกว้าง => "800"
        ส่วนสูง => "400"
      ขีดจำกัด => อาร์เรย์ (0)
      ext_title => "本文"
      ext_type => "6"
      ext_option => "ความกว้าง::800ความสูง::400"
      ext_group_id => null
      ext_group_parent_ext_col => ""
      ext_group_loop => 1
      ext_order_no => 1000
      ext_limit_item => ""
      ext_parent_col_nm => ""
      topic_group_ext_id => 1892
      ext_help_msg => ""
      ext_template => ""
      ตัวคั่น => null
      ext_option_parent_id => null
      default_selection => ""
      default_value => ""
      value => "<p>ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการทำความเย็น..."
      ชื่อ => "ext_col_01"
      disp_group_order => 1892
      disp_group_no => 1892
      topic_group_id => 42
  กลุ่ม => อาร์เรย์ (1)
    พ.ศ. 2435 => อาร์เรย์ (1)
      0 => อาร์เรย์ (26)
        ไม่ => "01"
        ext_col_nm => "ext_col_01"
        title => "本文"
        พิมพ์ => "6"
        ตัวเลือก => อาร์เรย์ (2)
          ความกว้าง => "800"
          ส่วนสูง => "400"
        ขีดจำกัด => อาร์เรย์ (0)
        ext_title => "本文"
        ext_type => "6"
        ext_option => "ความกว้าง::800ความสูง::400"
        ext_group_id => null
        ext_group_parent_ext_col => ""
        ext_group_loop => 1
        ext_order_no => 1000
        ext_limit_item => ""
        ext_parent_col_nm => ""
        topic_group_ext_id => 1892
        ext_help_msg => ""
        ext_template => ""
        ตัวคั่น => null
        ext_option_parent_id => null
        default_selection => ""
        default_value => ""
        value => "<p>ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการทำความเย็น..."
        ชื่อ => "ext_col_01"
        disp_group_order => 1892
        disp_group_no => 1892

2. วิธีการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

2-1. วัฏจักรสารทำความเย็น

ส่วนนี้อธิบายวิธีการทำความเย็น...

อาร์เรย์ (178)
topic_id => 4105
ฤดูกาล => 2018
ymd => 27362
contents_type => 386
เนื้อหา => ""
เรื่อง => "2-2. สารทำความเย็น"
topic_flg => 1
link_flg => 1
secure_level => "0"
link_url => ""
open_flg => 1
Regular_flg => 0
inst_ymdhi => "2018-09-10 13:13:33.324021+09"
update_ymdhi => "2022-07-05 16:42:04.204785+09"
admin_name => "加藤 英史"
dflg => 0
topic_group_id => 42
คีย์เวิร์ด => ""
คำอธิบาย => ""
pdf_title1 => null
pdf_title2 => null
pdf_title3 => null
ext_col_01 => "<p>ส่วนนี้อธิบายบทบาทและประเภท ... "
ext_col_02 => ""
ext_col_03 => ""
ext_col_04 => ""
ext_col_05 => ""
ext_col_06 => ""
ext_col_07 => ""
ext_col_08 => ""
ext_col_09 => ""
ext_col_10 => ""
ext_col_11 => ""
ext_col_12 => ""
ext_col_13 => ""
ext_col_14 => ""
ext_col_15 => ""
page_cnt => 1
คำบรรยาย => ""
ext_col_16 => ""
ext_col_17 => ""
ext_col_18 => ""
ext_col_19 => ""
ext_col_20 => ""
ext_col_21 => ""
ext_col_22 => ""
ext_col_23 => ""
ext_col_24 => ""
ext_col_25 => ""
ext_col_26 => ""
ext_col_27 => ""
ext_col_28 => ""
ext_col_29 => ""
ext_col_30 => ""
owner_id => null
ext_col_31 => ""
ext_col_32 => ""
ext_col_33 => ""
ext_col_34 => ""
ext_col_35 => ""
ext_col_36 => ""
ext_col_37 => ""
ext_col_38 => ""
ext_col_39 => ""
ext_col_40 => ""
ext_col_41 => ""
ext_col_42 => ""
ext_col_43 => ""
ext_col_44 => ""
ext_col_45 => ""
ext_col_46 => ""
ext_col_47 => ""
ext_col_48 => ""
ext_col_49 => ""
ext_col_50 => ""
ext_col_51 => ""
ext_col_52 => ""
ext_col_53 => ""
ext_col_54 => ""
ext_col_55 => ""
ext_col_56 => ""
ext_col_57 => ""
ext_col_58 => ""
ext_col_59 => ""
ext_col_60 => ""
ext_col_61 => ""
ext_col_62 => ""
ext_col_63 => ""
ext_col_64 => ""
ext_col_65 => ""
ext_col_66 => ""
ext_col_67 => ""
ext_col_68 => ""
ext_col_69 => ""
ext_col_70 => ""
ext_col_71 => ""
ext_col_72 => ""
ext_col_73 => ""
ext_col_74 => ""
ext_col_75 => ""
ext_col_76 => ""
ext_col_77 => ""
ext_col_78 => ""
ext_col_79 => ""
ext_col_80 => ""
ext_col_81 => ""
ext_col_82 => ""
ext_col_83 => ""
ext_col_84 => ""
ext_col_85 => ""
ext_col_86 => ""
ext_col_87 => ""
ext_col_88 => ""
ext_col_89 => ""
ext_col_90 => ""
ext_col_91 => ""
ext_col_92 => ""
ext_col_93 => ""
ext_col_94 => ""
ext_col_95 => ""
ext_col_96 => ""
ext_col_97 => ""
ext_col_98 => ""
ext_col_99 => ""
ext_col_100 => null
org_file_nm => null
alias_id => null
id_alias => ""
post_time => null
no_use_mobile_flg => null
no_use_pc_flg => null
contents_type_expand => "377,376,378,379"
ext_group_sort => null
ogp_data => "{"og_url": null, "og_image": "", "og_titl..."
original_url => ""
original_url_page_sysnm => ""
ext_jsn_01 => null
ext_jsn_02 => null
ext_jsn_03 => null
ext_jsn_04 => null
ext_jsn_05 => null
ext_jsn_06 => null
ext_jsn_07 => null
ext_jsn_08 => null
ext_jsn_09 => null
ext_jsn_10 => null
batch_ext_data => "{"ping_url":[],"ping_server":[],"twit..."
member_id => 103551
memberid => null
ymd_str => ""
days_ago => ""
group_nm => "周辺情報"
no_use_ymd => 1
contents_type_cnt => 5
group_description => ""
group_ext_data => ""
contents_type_nm => "2. เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างไร"
contents_type_parent_nm => "เครื่องปรับอากาศ"
category_parent_id => 325
contents_type_2 => "377"
contents_type_nm_2 => "制御盤用クーラー"
contents_type_parent_nm_2 => null
category_parent_id_2 => null
contents_type_3 => "376"
contents_type_nm_3 => "เครื่องปรับอากาศแม่นยำ"
contents_type_parent_nm_3 => null
category_parent_id_3 => null
contents_type_4 => "378"
contents_type_nm_4 => "制御盤用熱交換器機"
contents_type_parent_nm_4 => null
category_parent_id_4 => null
contents_type_5 => "379"
contents_type_nm_5 => "ペルチェ式クーラー"
contents_type_parent_nm_5 => null
category_parent_id_5 => null
contents_org => ""
link_page_sysnm => "ข้อมูลทางเทคนิค/รายละเอียด"
ext_columns => อาร์เรย์ (2)
  ตรง => อาร์เรย์ (1)
    0 => อาร์เรย์ (27)
      ไม่ => "01"
      ext_col_nm => "ext_col_01"
      title => "本文"
      พิมพ์ => "6"
      ตัวเลือก => อาร์เรย์ (2)
        ความกว้าง => "800"
        ส่วนสูง => "400"
      ขีดจำกัด => อาร์เรย์ (0)
      ext_title => "本文"
      ext_type => "6"
      ext_option => "ความกว้าง::800ความสูง::400"
      ext_group_id => null
      ext_group_parent_ext_col => ""
      ext_group_loop => 1
      ext_order_no => 1000
      ext_limit_item => ""
      ext_parent_col_nm => ""
      topic_group_ext_id => 1892
      ext_help_msg => ""
      ext_template => ""
      ตัวคั่น => null
      ext_option_parent_id => null
      default_selection => ""
      default_value => ""
      value => "<p>ส่วนนี้อธิบายบทบาทและประเภท ... "
      ชื่อ => "ext_col_01"
      disp_group_order => 1892
      disp_group_no => 1892
      topic_group_id => 42
  กลุ่ม => อาร์เรย์ (1)
    พ.ศ. 2435 => อาร์เรย์ (1)
      0 => อาร์เรย์ (26)
        ไม่ => "01"
        ext_col_nm => "ext_col_01"
        title => "本文"
        พิมพ์ => "6"
        ตัวเลือก => อาร์เรย์ (2)
          ความกว้าง => "800"
          ส่วนสูง => "400"
        ขีดจำกัด => อาร์เรย์ (0)
        ext_title => "本文"
        ext_type => "6"
        ext_option => "ความกว้าง::800ความสูง::400"
        ext_group_id => null
        ext_group_parent_ext_col => ""
        ext_group_loop => 1
        ext_order_no => 1000
        ext_limit_item => ""
        ext_parent_col_nm => ""
        topic_group_ext_id => 1892
        ext_help_msg => ""
        ext_template => ""
        ตัวคั่น => null
        ext_option_parent_id => null
        default_selection => ""
        default_value => ""
        value => "<p>ส่วนนี้อธิบายบทบาทและประเภท ... "
        ชื่อ => "ext_col_01"
        disp_group_order => 1892
        disp_group_no => 1892

2-2. สารทำความเย็น

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงบทบาทและลักษณะที...

Array (178)
topics_id => 4111
season => 2018
ymd => 26266
contents_type => 387
contents => ""
subject => "3-1. Maintaining a proper environment insi..."
topics_flg => 1
link_flg => 1
secure_level => "0"
link_url => ""
open_flg => 1
regular_flg => 0
inst_ymdhi => "2018-09-10 14:25:33.679785+09"
update_ymdhi => "2022-07-05 16:43:20.385148+09"
admin_name => "加藤 英史"
dflg => 0
topics_group_id => 42
keywords => ""
description => ""
pdf_title1 => null
pdf_title2 => null
pdf_title3 => null
ext_col_01 => "<p>This section describes the need for envi..."
ext_col_02 => ""
ext_col_03 => ""
ext_col_04 => ""
ext_col_05 => ""
ext_col_06 => ""
ext_col_07 => ""
ext_col_08 => ""
ext_col_09 => ""
ext_col_10 => ""
ext_col_11 => ""
ext_col_12 => ""
ext_col_13 => ""
ext_col_14 => ""
ext_col_15 => ""
page_cnt => 1
captions => ""
ext_col_16 => ""
ext_col_17 => ""
ext_col_18 => ""
ext_col_19 => ""
ext_col_20 => ""
ext_col_21 => ""
ext_col_22 => ""
ext_col_23 => ""
ext_col_24 => ""
ext_col_25 => ""
ext_col_26 => ""
ext_col_27 => ""
ext_col_28 => ""
ext_col_29 => ""
ext_col_30 => ""
owner_id => null
ext_col_31 => ""
ext_col_32 => ""
ext_col_33 => ""
ext_col_34 => ""
ext_col_35 => ""
ext_col_36 => ""
ext_col_37 => ""
ext_col_38 => ""
ext_col_39 => ""
ext_col_40 => ""
ext_col_41 => ""
ext_col_42 => ""
ext_col_43 => ""
ext_col_44 => ""
ext_col_45 => ""
ext_col_46 => ""
ext_col_47 => ""
ext_col_48 => ""
ext_col_49 => ""
ext_col_50 => ""
ext_col_51 => ""
ext_col_52 => ""
ext_col_53 => ""
ext_col_54 => ""
ext_col_55 => ""
ext_col_56 => ""
ext_col_57 => ""
ext_col_58 => ""
ext_col_59 => ""
ext_col_60 => ""
ext_col_61 => ""
ext_col_62 => ""
ext_col_63 => ""
ext_col_64 => ""
ext_col_65 => ""
ext_col_66 => ""
ext_col_67 => ""
ext_col_68 => ""
ext_col_69 => ""
ext_col_70 => ""
ext_col_71 => ""
ext_col_72 => ""
ext_col_73 => ""
ext_col_74 => ""
ext_col_75 => ""
ext_col_76 => ""
ext_col_77 => ""
ext_col_78 => ""
ext_col_79 => ""
ext_col_80 => ""
ext_col_81 => ""
ext_col_82 => ""
ext_col_83 => ""
ext_col_84 => ""
ext_col_85 => ""
ext_col_86 => ""
ext_col_87 => ""
ext_col_88 => ""
ext_col_89 => ""
ext_col_90 => ""
ext_col_91 => ""
ext_col_92 => ""
ext_col_93 => ""
ext_col_94 => ""
ext_col_95 => ""
ext_col_96 => ""
ext_col_97 => ""
ext_col_98 => ""
ext_col_99 => ""
ext_col_100 => null
org_file_nm => null
alias_id => null
id_alias => ""
post_time => null
no_use_mobile_flg => null
no_use_pc_flg => null
contents_type_expand => "377,376,378,379"
ext_group_sort => null
ogp_data => "{"og_url": null, "og_image": "", "og_titl..."
original_url => ""
original_url_page_sysnm => ""
ext_jsn_01 => null
ext_jsn_02 => null
ext_jsn_03 => null
ext_jsn_04 => null
ext_jsn_05 => null
ext_jsn_06 => null
ext_jsn_07 => null
ext_jsn_08 => null
ext_jsn_09 => null
ext_jsn_10 => null
batch_ext_data => "{"ping_url":[],"ping_server":[],"twit..."
member_id => 103551
memberid => null
ymd_str => ""
days_ago => ""
group_nm => "周辺情報"
no_use_ymd => 1
contents_type_cnt => 5
group_description => ""
group_ext_data => ""
contents_type_nm => "3. Necessity of industrial air conditioners"
contents_type_parent_nm => "Air conditioners"
category_parent_id => 325
contents_type_2 => "377"
contents_type_nm_2 => "制御盤用クーラー"
contents_type_parent_nm_2 => null
category_parent_id_2 => null
contents_type_3 => "376"
contents_type_nm_3 => "Precision air conditioners"
contents_type_parent_nm_3 => null
category_parent_id_3 => null
contents_type_4 => "378"
contents_type_nm_4 => "制御盤用熱交換器機"
contents_type_parent_nm_4 => null
category_parent_id_4 => null
contents_type_5 => "379"
contents_type_nm_5 => "ペルチェ式クーラー"
contents_type_parent_nm_5 => null
category_parent_id_5 => null
contents_org => ""
link_page_sysnm => "technical_information/detail"
ext_columns => Array (2)
  straight => Array (1)
    0 => Array (27)
      no => "01"
      ext_col_nm => "ext_col_01"
      title => "本文"
      type => "6"
      options => Array (2)
        width => "800"
        height => "400"
      limits => Array (0)
      ext_title => "本文"
      ext_type => "6"
      ext_option => "width::800height::400"
      ext_group_id => null
      ext_group_parent_ext_col => ""
      ext_group_loop => 1
      ext_order_no => 1000
      ext_limit_item => ""
      ext_parent_col_nm => ""
      topics_group_ext_id => 1892
      ext_help_msg => ""
      ext_template => ""
      separator => null
      ext_option_parent_id => null
      default_selection => ""
      default_value => ""
      value => "<p>This section describes the need for envi..."
      name => "ext_col_01"
      disp_group_order => 1892
      disp_group_no => 1892
      topics_group_id => 42
  group => Array (1)
    1892 => Array (1)
      0 => Array (26)
        no => "01"
        ext_col_nm => "ext_col_01"
        title => "本文"
        type => "6"
        options => Array (2)
          width => "800"
          height => "400"
        limits => Array (0)
        ext_title => "本文"
        ext_type => "6"
        ext_option => "width::800height::400"
        ext_group_id => null
        ext_group_parent_ext_col => ""
        ext_group_loop => 1
        ext_order_no => 1000
        ext_limit_item => ""
        ext_parent_col_nm => ""
        topics_group_ext_id => 1892
        ext_help_msg => ""
        ext_template => ""
        separator => null
        ext_option_parent_id => null
        default_selection => ""
        default_value => ""
        value => "<p>This section describes the need for envi..."
        name => "ext_col_01"
        disp_group_order => 1892
        disp_group_no => 1892

3.ความจำเป็นของเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3-1. การรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในแผงควบคุม

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงความจำเป็นในกา...

Array (178)
topics_id => 4116
season => 2018
ymd => 25535
contents_type => 387
contents => ""
subject => "3-2. Precision air conditioners and clean r..."
topics_flg => 1
link_flg => 1
secure_level => "0"
link_url => ""
open_flg => 1
regular_flg => 0
inst_ymdhi => "2018-09-10 15:23:21.741077+09"
update_ymdhi => "2020-11-03 14:49:27.086576+09"
admin_name => "ECM 牧野"
dflg => 0
topics_group_id => 42
keywords => ""
description => ""
pdf_title1 => null
pdf_title2 => null
pdf_title3 => null
ext_col_01 => "<p>This section describes the temperature ..."
ext_col_02 => ""
ext_col_03 => ""
ext_col_04 => ""
ext_col_05 => ""
ext_col_06 => ""
ext_col_07 => ""
ext_col_08 => ""
ext_col_09 => ""
ext_col_10 => ""
ext_col_11 => ""
ext_col_12 => ""
ext_col_13 => ""
ext_col_14 => ""
ext_col_15 => ""
page_cnt => 1
captions => ""
ext_col_16 => ""
ext_col_17 => ""
ext_col_18 => ""
ext_col_19 => ""
ext_col_20 => ""
ext_col_21 => ""
ext_col_22 => ""
ext_col_23 => ""
ext_col_24 => ""
ext_col_25 => ""
ext_col_26 => ""
ext_col_27 => ""
ext_col_28 => ""
ext_col_29 => ""
ext_col_30 => ""
owner_id => null
ext_col_31 => ""
ext_col_32 => ""
ext_col_33 => ""
ext_col_34 => ""
ext_col_35 => ""
ext_col_36 => ""
ext_col_37 => ""
ext_col_38 => ""
ext_col_39 => ""
ext_col_40 => ""
ext_col_41 => ""
ext_col_42 => ""
ext_col_43 => ""
ext_col_44 => ""
ext_col_45 => ""
ext_col_46 => ""
ext_col_47 => ""
ext_col_48 => ""
ext_col_49 => ""
ext_col_50 => ""
ext_col_51 => ""
ext_col_52 => ""
ext_col_53 => ""
ext_col_54 => ""
ext_col_55 => ""
ext_col_56 => ""
ext_col_57 => ""
ext_col_58 => ""
ext_col_59 => ""
ext_col_60 => ""
ext_col_61 => ""
ext_col_62 => ""
ext_col_63 => ""
ext_col_64 => ""
ext_col_65 => ""
ext_col_66 => ""
ext_col_67 => ""
ext_col_68 => ""
ext_col_69 => ""
ext_col_70 => ""
ext_col_71 => ""
ext_col_72 => ""
ext_col_73 => ""
ext_col_74 => ""
ext_col_75 => ""
ext_col_76 => ""
ext_col_77 => ""
ext_col_78 => ""
ext_col_79 => ""
ext_col_80 => ""
ext_col_81 => ""
ext_col_82 => ""
ext_col_83 => ""
ext_col_84 => ""
ext_col_85 => ""
ext_col_86 => ""
ext_col_87 => ""
ext_col_88 => ""
ext_col_89 => ""
ext_col_90 => ""
ext_col_91 => ""
ext_col_92 => ""
ext_col_93 => ""
ext_col_94 => ""
ext_col_95 => ""
ext_col_96 => ""
ext_col_97 => ""
ext_col_98 => ""
ext_col_99 => ""
ext_col_100 => null
org_file_nm => null
alias_id => null
id_alias => ""
post_time => null
no_use_mobile_flg => null
no_use_pc_flg => null
contents_type_expand => "377,376,378,379"
ext_group_sort => null
ogp_data => "{"og_url": null, "og_image": "", "og_titl..."
original_url => ""
original_url_page_sysnm => ""
ext_jsn_01 => null
ext_jsn_02 => null
ext_jsn_03 => null
ext_jsn_04 => null
ext_jsn_05 => null
ext_jsn_06 => null
ext_jsn_07 => null
ext_jsn_08 => null
ext_jsn_09 => null
ext_jsn_10 => null
batch_ext_data => "{"ping_url":[],"ping_server":[],"twit..."
member_id => 103551
memberid => null
ymd_str => ""
days_ago => ""
group_nm => "周辺情報"
no_use_ymd => 1
contents_type_cnt => 5
group_description => ""
group_ext_data => ""
contents_type_nm => "3. Necessity of industrial air conditioners"
contents_type_parent_nm => "Air conditioners"
category_parent_id => 325
contents_type_2 => "377"
contents_type_nm_2 => "制御盤用クーラー"
contents_type_parent_nm_2 => null
category_parent_id_2 => null
contents_type_3 => "376"
contents_type_nm_3 => "Precision air conditioners"
contents_type_parent_nm_3 => null
category_parent_id_3 => null
contents_type_4 => "378"
contents_type_nm_4 => "制御盤用熱交換器機"
contents_type_parent_nm_4 => null
category_parent_id_4 => null
contents_type_5 => "379"
contents_type_nm_5 => "ペルチェ式クーラー"
contents_type_parent_nm_5 => null
category_parent_id_5 => null
contents_org => ""
link_page_sysnm => "technical_information/detail"
ext_columns => Array (2)
  straight => Array (1)
    0 => Array (27)
      no => "01"
      ext_col_nm => "ext_col_01"
      title => "本文"
      type => "6"
      options => Array (2)
        width => "800"
        height => "400"
      limits => Array (0)
      ext_title => "本文"
      ext_type => "6"
      ext_option => "width::800height::400"
      ext_group_id => null
      ext_group_parent_ext_col => ""
      ext_group_loop => 1
      ext_order_no => 1000
      ext_limit_item => ""
      ext_parent_col_nm => ""
      topics_group_ext_id => 1892
      ext_help_msg => ""
      ext_template => ""
      separator => null
      ext_option_parent_id => null
      default_selection => ""
      default_value => ""
      value => "<p>This section describes the temperature ..."
      name => "ext_col_01"
      disp_group_order => 1892
      disp_group_no => 1892
      topics_group_id => 42
  group => Array (1)
    1892 => Array (1)
      0 => Array (26)
        no => "01"
        ext_col_nm => "ext_col_01"
        title => "本文"
        type => "6"
        options => Array (2)
          width => "800"
          height => "400"
        limits => Array (0)
        ext_title => "本文"
        ext_type => "6"
        ext_option => "width::800height::400"
        ext_group_id => null
        ext_group_parent_ext_col => ""
        ext_group_loop => 1
        ext_order_no => 1000
        ext_limit_item => ""
        ext_parent_col_nm => ""
        topics_group_ext_id => 1892
        ext_help_msg => ""
        ext_template => ""
        separator => null
        ext_option_parent_id => null
        default_selection => ""
        default_value => ""
        value => "<p>This section describes the temperature ..."
        name => "ext_col_01"
        disp_group_order => 1892
        disp_group_no => 1892

เราพร้อมให้คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามของคุณ